Vrh G 1.7.2017

CH.Kraecmers Yatzy Yasmine (DK)

C.I.B. Marvitholl Yantar (RU)

 Granite  Graphite  Grenadina  Garet
     
  
       
       

Kontaktujte nás

E: !EMAIL dreslerova.sarka@seznam.cz

T: !TELEFON 724232755

.

.

.

.

.

.